Chocó är en region som sträcker sig längs hela västra Colombia och ned i västra Ecuador. Projektet som Jordens Vänner stöder här är det största av Jordens Vänners regnskogsprojekt och avser det 2,5 miljoner hektar stora området södra Chocó, kustregnskog i nordvästra Ecuador och sydvästra Colombia. Området bebos av afroamerikaner och urbefolkningarna awa och chachi.

Projektet strävar efter att uppnå ekologiskt hållbar utveckling i regionen genom stärkande av lokala organisationer och produktionssystem. Arbetet påbörjades för 20 år sedan och har varit mycket framgångsrikt. Ledande i detta arbete har varit en av pionjärerna inom ”participatory planning”-metodiken, där man utgår från målgruppens egna åsikter om vad som behöver göras och hur det kan genomföras.

Projektet innefattar utveckling av skötselplaner, inkomstgenererande produktionsaktiviteter (fiskdammar, skogs- och jordbruk, hantverk m.m.), ökad förståelse och samverkan mellan de olika etniska grupperna samt stärkande av institutionell och administrativ kapacitet. Arbetet koncentreras på att etablera och konsolidera viktiga skogsområden i nordvästra Ecuador, inklusive Golondrinas skogsreservat (14 000 hektar), La Espeanza-territoriet (13 000 hektar, tillhör en urbefolkning), och en yta på 32 000 hektar strategiskt lokaliserad – som en korridor – mellan Awa-territoriet (101 000 hektar) och Cotacachi-Cayapas ekologiska reservat (240 000 hektar). Korridoren har fin regnskog kvar, men samhällena där är under hårt tryck från bolag och markspekulanter för att sälja sina marker. Awaindianerna, som projektet arbetat med länge, medverkar i arbetet där.

I Colombia fortsätter stödet till awas urbefolkningsorganisationer. I Alto Guapi utvecklas skogsbruksskötseln med urbefolkningen väl. Och arbetet med småbönder och pasto ursprungsfolk fortsätter, trots svårigheterna med drogtrafik och aktiviteter från paramilitära och andra grupper i regionen.

Ytorna är inte lika stora som de JV-stödda projekten i Brasilien, men i procent av vad som finns kvar är de väl så stora. Den rika Chocoregnskogen, med upp till tio meters årlig nederbörd, är från början mycket liten jämfört med Amazonas, och en betydligt större andel har huggits ned. De områden som projektet arbetar med är i flera fall de enda där regnskog står kvar i större skala, och är omgivna av nedhuggna områden.

Vad händer i projektet ?

Jordens Vänners samarbetsorganisation är Altropico.

Man kommer att fortsätta med produktionsaktiviteterna och konsolideringen av territorier och skyddade områden. En röd tråd i den ecuadorianska delen av projektområdet är ”livets korridor”, som innebär en strävan att skapa och bibehålla en obruten sträcka naturlig vegetation från den alpina páramon ner till låglandsregnskogen. Vidare kommer fortsatt stöd och hjälp ges till att stärka de lokala organisationerna. I Playa de Oro kommer produktion av fisk och kakao att påbörjas. Pastoindianerna i territoriet La Esperanza skall få hjälp att finna bra marknader för sina produkter. Framgångarna med ekologiska grupper och community banks är också något man skall fortsätta uppmuntra och sprida till fler platser. Nya problem att tackla är hur man skall handskas med de påbörjade och planerade vägbyggena till delar av Awaterritoriet.